เชือกกระโดด แบบไหน ที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย

Caroline Wozniacki

เห็นธรรมในธรรม หมายความว่า ธรรมในธรรมข้อหนึ่งคือ นิวรณ์ 5เห็นนิวรณ์ 5 ในกิเลส ในเวทนา ในความรู้สีก วิจัยความรู้สิก อารมณ์ของเรา วิจัยอารมณ์หยั่งเข้าไปถึงเหตุ สมุทัย ทำไมถึงเกิดอารมณ์อย่างนี้ เช่นอารมณ์กาม วิจัยว่ากามมันเป็นอย่างไร อาการอย่างไร จนเข้าใจอาการกามหรือราคะออก หรืออย่างนี้คือพยาบาทวิตก วิจัยออก แต่ว่าถ้ารู้แล้วราคะรู้แล้วพยาบาทเป็นกิเลส เป็นสมุทัย แต่คุณไม่สามารถทำให้มันลดมันก็ไม่เที่ยงถ้าไม่รู้ตัวหรือไม่สามารถทำให้มันลด มันก็จะไม่เที่ยง ไม่เที่ยงคือกิเลสมันอ้วนขึ้นไปเรื่อยๆ คุณมีตาทิพย์ มีธรรมจักษุแล้ว ตอนนี้รู้จักปรมัตถ์ รู้จักจิตเจตสิก วิจัยกิเลสออกแล้ว แต่คุณยังไม่มีความสามารถทำลายกิเลสให้ลดได้คุณเห็นอนิจจังแล้วเห็นความไม่เที่ยงแล้ว มันไม่เที่ยง เราจึงเป็นปุถุชนเพราะกิเลสเราหนาขึ้นอ้วนขึ้น หนาขึ้น โตขึ้น ใหญ่ขึ้น ปุถุแปล’ว่าอ้วน ว่าหนา ว่าใหญ่ ว่าโต ก็เลยเป็นคนประ๓ทกิเลสหนาขึ้น คุณก็ต้องรู้จักวิธีทำให้ลดให้ได้ เมื่อคุณทำให้กิเลสลดได้ มันก็ไม,เที่ยงเหมือนกัน  เชือกกระโดดนักมวย มันไม่เที่ยงแต่มันลด มันจาง มันหายบางคนอาจจะแย้งว่า การลดละตาบแนวดำสอนพุทธศาสนา สังคมจะไม่เจริญ ยิ่งลดละมากเท่าไรก็ยิ่งไม่เจริญ?แสดงว่าเข้าใจกิเลสผิด กิเลสนึ่มันเห็นแก่ตัว การลดกิเลสเป็นการเห็นแก่ผู้อื่น หมดความเห็นแก่ตัว ยิ่งลดกิเลส คนยิ่งจะช่วยเหลือสังคมยิ่ง’จะเห็นแก่ผู้อื่น ยิ่งจะเกื้อกูลผู้อื่น ยิ่งจะช่วยสังคม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องความเข้าใจไม่ได้ เข้าใจไม่ถูกของคนนั้น เข้าใจว่า กิเลสคือความอยากได้ ใช่คุณอยากได้มาให้แก่ตัวกูของกู คุณเห็นแก่ตัว คุณก็ทำให้สังคมฉิบหาย แต่ถ้ายิ่งลดกิเลสคือไม่เห็นแก,ตัวกูของกู เห็นแก่ผู้อื่น เสิยสละหมดตัวหมดตน หมดความเห็นแก่ตัว อันนี้ต่างหากจะช่วยสังคม จะทำให้สังคมเจริญ มันเข้าใจไม่ถูก เข้าใจแบบโมเม ว่าไม่อยากได้ก็ไม่ทำอะไร ที่พ่อท่านพูดว่า ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีทางอื่นแล้วแต่ว่าป้จจุบันมีป้ญหากันเยอะที่แยกเป็นนิกาย เป็นอะไรจิปาถะ เนื่องจากการดีความต่างกัน ทั้งที่ต้นตอมาจากหลักพระธรรมอันเดียวกัน แล้วจะท่าอย่างไร?ธรรมมะของพระพุทธเจ้า ทางปฏิบัติมีทางหนึ่งเดียว ก็มาจับพระ-ไตรปิฎกที่อาตมาพูด อาตมาพูดตามพระไตรปิฎกทั้งนั้น พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ทางนี้ทางเดียว คือ มรรคองค์แปด ทุกวันนี้!ม่ปฏิบัติมรรคองค์แปดไปปฏิบัตินั่งสมาธิกัน การนั่งสมาธิในศาสนาพุทธ อาตมาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีประโยชน์ มันมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่ทางเอก ทางปฏิบัติอันเอกคือมรรคองค์แปด สมาธิของพระพุทธเจ้าคือสัมมาสมาธิ ที่เป็นองค์ที่ 8 ของมรรค การปฏิบัติทั้ง 7 องค์ก่อนนี้แล้ว จะเกิดสัมมาสมาธิ ไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วจะได้สัมมาสมาธิ สมาธิอย่างที่นั่งหลับตาเอาโดยไม่ต้องรู้จักมรรคอีกเจ็ดองค์เลย  เชือกกระโดดไร้สาย ไมใช่ทางเอก จะต้องปฏิบัติองค์เจ็ดนี้ด้วย

26_201108291205491

แล้วต้องรู้ว่าปฏิบัติอย่างไร มันถึงจะเกิดสัมมาสมาธิ เรียนทฤษฎีให้ถูกต้องแต่ปีญหาส์าต้ญป็จจุบันดีอป้ญหาทฤษฏีที่ดีความต่างกันไปของแต่ละล้านัก?ทฤษฎีเป็นมิจฉาไปแล้ว ทฤษฎีหรือทิฏฐิคือดำเดียวกัน ดำภาษาบาลีว่าทิฏฐิ ดำภาษาสันสกฤตว่า ทฤษฎี ดำเดียวกัน เพราะทุกวันนี้ เป็นมิจฉาทฤษฎี ที่อาตมาพูด อาตมายืนยันว่า นี่เป็นทฤษฎีที่ถูก เป็นสัมมาทิฎฐิเป็นสัมมาทฤษฎี แต่ที่ปฏิบัติกันทุกวันนี้ เป็นมิจฉาทฤษฎี จึงไม่เกิดความจริง แม้สัมมาสมาธิก็ไม่มี อย่าไปพูตถึงสัมมาสมาธิเลย แม้แต่คืลก็’ไม่มีโดยสอนคืลกันว่า ปฏิบัติคืลนั้นจะขัดเกลา กาย วาจา มีประโยชน์มีอานิสงส์เพี่อที่จะให้กาย วาจา เจริญดีเท่านั้นเอง แต่ไม่มีผลถึงจิต อันนี้ก็คือความกร่อน หรีอการปฏิรูปคำสอน หรือการหลงผิด แล้วก็เพี้ยน สมณะ’โพธิรักษ์หรือหลงผิดกัน อาจารย์คนไหนก็ไม่รู้ ที่พูดกันขึ้นก่อนๆ แล้วก็สอนตามๆกันมา โบราณอาจารย์สอนมาตั้งนานแล้ว เครื่องออกกำลังกายลดหน้าท้อง  อาจารย์รุ่นนี้ไม่ได้เป็นผู้สอนหรอกไม่ผิด แต่เพี้ยน ศีลต้องขัดเกลาใจด้วยจึงจะถึงปรมัตถ์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยว่า ศีลจะมีอานิสงส์ 10 ประการคือ ใจทั้งนั้นเลย ศีลพาไปหาวิมุติ เพราะฉะนั้นอานิสงส์ในทางกายกับวาจาไม่มีทางไปเป็นวิมุติ สอนเท่านี้มันก็ทำให้ศาสนาเสือมแล้ว ดังนั้นคนอยากไปนิพพานเขาก็ไม่ศีกษาศีล เซาไม่สังวรในศีล ก็ไม่เอาเรื่องศีลมาปฏิบัติ เขาจะนั่งหลับตาทำสมาธิตะพึดตะพือเลย การปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไปนิพพานจึงไม่เกี่ยวกับศีลเลย สายหนึ่งเอาสมาธิ สายหนึ่งเอาปัญญา ซึ่งทางสายปัญญาคำว่าพิจารณาก็ศีอขบคิดทางตรรกะ ทั้งที่ยังมีความหมายกว้างกว่า เซ่นพิจารณาคือการเจาะอ่านสภาวะธรรม พิจารณากายในกาย พิจารณาเวทนาในเวทนา พิจารณาจิตในจิต ต้องเจาะสภาวะธรรม วิจัยธรรม วิจารณ์ธรรมวิตกวิจารณ์วิจารณ์คือพฤติกรรม วิตกคือรู้ใหได้ ไม่ใช่วิตกแปลว่ากลัว กังวลเรารู้สภาวะตรงนี้ใหได้ นั่นแหละคือพิจารณา กายในกายมีความหมายในบริบทขนาดไหน ขอบเขตขนาดไหน เวทนาคือบริบทขนาดไหน ขอบเขตขนาดไหน แล้วพิจารณาให้ลึกลงไปในเวทนานั้น ถึงที่สุดนึ่คือ พิจารณาไมใช่ไปนั่งขบคิดอยู่ตลอดเวลา นั่นเป็นตรรกทั้งหมดเลยสาเหตุเพราะพระภิกษุเองก็มีปีญหาเรื่องการถ่ายหอดหลักธรรมเพราะเข้าไม่ถึง เพราะไม่เข้าใจสัจจะแท้ เพราะไม่ได้สัจจะแท้ ที่เป็นอิท้ปปัจจยตา เพราะสิงไม่แท้ ก็คือไม่แท้ แล้วมันจะเสือมลงไปเรื่อยๆ จะหย่อนลงมาเรื่อยๆ เพราะคนที่ไม่แท้คือ คนที่ยังมีกิเลส เมื่อคนยังมีกิเลสในความคิดย่อมมีกิเลสเข้ามา มีอำนาจ หรือมีประสิทธิภาพที่จะทำให้เกิดความเพี้ยนของศาสนา เมื่อสัจจะนั้น ออกมาหาโลกีย์ หรือเสือมมาหาโลกีย์มากขึ้นๆ เรื่อย ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเสือมตํ่าลงมาตามความเป็นจริงมหาเถรสมาคมเป็นสาวกภูมิหรือ ไม่? เชือกกระโดดราคาถูก  แน่นอน ถ้าท่านเป็นปัจเจกภูมิ ท่านก็สำแดงออกมาแล้ว ไม่มีใครหรอกที่จะไปอมพะน่า ในเมื่อเขารักศาสนาก็ต้องมีเจตนาที่จะสืบทอดศาสนาเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดสิงที่ดีงามหรือคุณธรรมทางศาสนา ออกมาให้แก่ผู้ที่จะรับถ่ายทอดไป นี่เป็นเจตนาของทุกคน ปัญหามีว่า ถ้าถ่ายทอดแล้วไม่เข้าถึงความจริง มันก็ไม่ได้จริง ถ้าจริงก็คือจริงอันนี้เปีนผลสี’บเนื่องมาจากเรื่องอำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาณาจักรสงฆ์นากเกินไป?อันนั้นก็มีองค์ประกอบที่มันเกิดวุ่นวายอยู่ในกระแสโลก มันเกิดขึ้นได้อำนาจโลกาธิปไตยก็เป็นเหตุประกอบกันด้วย เพราะทุกวันนี้ เอาศาสนาไปอิงกับอำนาจรัฐ และมีคนพูดด้วยว่า ถ้าศาสนาไม่ให้อำนาจรัฐเข้ามาช่วย หรือไม่อิงอำนาจรัฐนั้น ศาสนาจะไปไม่รอด ความจริงแล้วศาสนาเองเป็นหลักให้กับสังคมประเทศชาติ รัฐจะต้องมาอิงอำนาจศาสนา แต่ทุกวันนี้ ศาสนาอ่อนกำลัง จึงต้องไปอิงอำนาจรัฐ อาตมาก็เห็นใจเหมือนกัน ไม่เช่นนั้นศาสนาก็ไปไม่ได้ เพราะความจริงพุทธศาสนาตกตํ่า อ่อนแออย่างนั้นแต่ความจริงแล้ว ศาสนาต้องแข็งแรง พึ่งคนเองได้ แล้วก็เป็นหลักยืนให้รัฐมาพึ่งศาสนา ถ้าไปพึง หนึ่งเงิน สองพึ่งการเมือง ศาสนาก็ไปไม

speedrope

‘ได้เพราะในเงินคือกิเลส 100 เปอร์เซ็นต์ และ ในอำนาจการเมืองก็คือกิเลส100 เปอร์เซ็นต์ เช่นนี้หรือศาสนาจะไปรอด มืแต่ศาสนาจะช่วยให้ประชาชนสามัคคี ลด ละ หน่าย คลาย เรื่องของเงิน แล้วให้จิตใจเจริญไปในทางคุณธรรม จริยธรรม แม้แต่การเมืองก็ให้เจริญไปในทางจริยธรรมคุณธรรมมีคนกล่าวว่า สันติอโศกเล่นการเมือง สันติอโศกจะไปเล่นการเมืองทำไม การเมืองต่างหากต้องมาพึ่งสันติอโศก คุณจำลอง ศรีเมือง มาปฏิบัติธรรมที่นี่ ไม่ใช่เราจะไปเล่นการเมืองกับคุณจำลอง แต่คุณจำลองมาเอาคุณธรรมจากที่นี่ไป เมื่อคุณจำลอง มาเอาคุณธรรมจากที่นี่ไปแล้ว คุณจำลองจะไปท่างานการเมือง มันก็ดีนี่ ถ้านักการเมืองมีคุณธรรมแต่คุณจำลองไม่ไดไปเฉพาะตัวคุณจำลอง ไม่เฉพาะธรรมที่เอาจากทีนี่ไป แต่เอาสานุตัษย์พ่อท่านไปด้วย ๆสัมภาษณ์ สมณะ’โพรักษ์ I !ไม่เสียหาย ถ้าคนที่ไปทำงานกับคุณจำลองเป็นคนมีคุณธรรม การเมืองจะดีขึ้นไหม อาตมาว่ามันน้อยไปต่างหาก คนมีคุณธรรมของชาวอโศกนั้!ปช่วยคุณจำลองน้อยไป จึงไปไม่รอด  เชือกกระโดดสีชมพู เพราะอำนาจทางโลก โลกีย์มากกว่าต่างหากแต่ไม่ได้หมายความว่า อโศกไปทั้งคณะ สมณะก็ไปเล่นการเมือง ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในๆ ลึกๆ ก็ไปเล่นการเมืองทั้งหมด แต่จะไปในส่วนที่เขาชอบการเมืองอยู่เท่านั้นคนที่ชอบการเมืองมีอยู่จำนวนหนึ่งของชาวอโศกทั้งหมดโนสถานการณ์ป้จจุบันนี้ เป็นไปไฝได้ที่คุณ,ธรรมจะนำการเมืองเพราะอิทธิพลของการเงินยิ่งใหญ่กว่าคุณธรรม จะแก้อย่างไร?ก็แก้อย่างที่เราแถ้นึ่ไง เราไม่ได้ง้อเงิน บุญนิยมของเราใครท่าได้บ้างทำงานฟรี แล้วก็มืชีวิตเป็นสุฃดีนี่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงจุดเล็ก ๆแม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่ขณะนี้กำลังขยายตัว ชุมชนกำลังขยายเป็นหลายจุดขึ้นมาแล้ว ต้องอาตัยเวลาเหมือนกัน จะไปเอาตามใจแล้วรีบร้อนไม่ได้ มันต้องค่อยๆ ไป หมอประเวศ วะสี เจออาตมาก็บอก ชุมชนของสันติอโศก ไปรอด

ahr0cdovl3axlnmxc2yuy29tl2hllzavdwqvmc8ynti1l2lzdg9ja18wmdawmdg2mtk1njrfbwvkaxvtlmpwzw

ดี สร้างมาก ๆ อาตมาก็บอกว่า หมอ! ยากนะ ต้องใช้คิลธรรมนะให้คนมืดีลธรรมจริงๆ ถึงจะไปได้ หมอประเวศบอกว่า ไม่เป็นไรครับ สร้างมากๆ แล้วเดี๋ยวคิลธรรมมาเอง อาตมาก็ทำอย่างนี้แหละ แล้วอาตมาก็คิดว่ามันดีเท่าที่มันดีได้ อาตมาไม่ได้อ่อนข้อ ไม่ได้ออมมือ อาตมาทำงานเต็มที่อยู่ทุกวัน ก็ได้เท่านี้ ใครจะช่วยอาตมา ถ้าเห็น’ว่าดีก็เชิญเถอะ สนับสนุนด้วยเรี่ยวด้วยแรง แม้จะไม่อะไรเลย ก็ไม่ต้องมาต้าน มาขัด ว่าออกนอกรีตอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ส่งเส์รีม อยู่เฉยยังดีกว่ามืคำพูดที่ว่า ศาสนาพุทธในเมืองไทยมือยู่ 3 แบบ กระโดดเชือก แล้วก็มืขั้วสุดโต่งอยู่2 ขั้ว ขั้วหนึ่งก็เอาเรื่องทุนนิยมเข้ามาในพุทธศาสนาก็คือธรรมกาย อีกขั้วหนึ่งไม่เอาอะไรเลย แต่เอาเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนของชาวบ้าน แล้วสอนก็ลดละ หรือเสียสละ ก็สุดโต่งเหมือนก้นเป็นสันติอโศก อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกที่อยู่กลางๆ มีลักษณะรับเอาทั้ง 2 ส่วนหมายถึงพระทั่วๆ ไป ทางนี้คือทางสายกลางหรือไม่?

เชือกกระโดดลดน้ำหนัก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s